BBL

  使用下列选项配置您的产品

BBL

.100"轻薄型单排螺杆机针脚料带

RoHS标识

配置零件编号
.
.
特色

  • 应用:轻薄型,单排32针位

  • 端子系统:机械针脚

  • 间距:.100"(2.54 mm)

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.