IMSC5

产品规格
  使用下列选项配置您的产品

IMSC5

产品规格

5.00毫米电源端子/ 2.00毫米信号端子PowerStrip™/30分离式导线组合电缆外壳

配置零件编号
.
.
特色

  • 14到30 AWG电缆

  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 5.00 mm(.1969")间距

  • 塑料插销

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.